×

ယခုအော်ဒါတင်ပါ

ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်
Ks 85000 150000Kyat

ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

အမျိုးသားပို့ဆောင်ခအခမဲ့ ပစ္စည်းရောက်မှငွေချေပါ ခုနစ်ရက်အတွင်းငွေပြန်အမ်းရန်အကြောင်းမရှိပါ


Are you tired of constantly replacing your child’s school bag due to wear and tear? Do you worry about their belongings getting soaked in the rain or damaged from accidental spills? Are you searching for a durable, reliable, and stylish solution that can keep up with your active child’s lifestyle? Look no further! Our Children Waterproof School Bags for Girls and Boys are here to save the day!

Parents, we understand the challenges you face when it comes to finding the perfect school bag for your child. That’s why we’ve designed our waterproof school bags with you and your child in mind. Here’s why our ba stands out from the restChildren Waterprof Backbag

ENHANCE YOUR CHILDREN IMAGE AND MAKE TEM HAPPY!

PRODUCT SPECIFICATIONS

Durability: Made from high-quality, tear-resistant materials, our school bags are built to last. Say goodbye to flimsy bags that fall apart after a few months of use – our bags are designed to withstand the rigors of daily school lifeကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်
Ks85000
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ online shoppingက အိမ်အရောက်ငွေချေ၀န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။သင့်ငွေ‌ကြိုချေဖို့မလိုအပ်ပါ၊အကယ်၍ပိုမိုသိရှိလိုပါကpageအောက်ကိုအရင်ကြည့်ပါ။
##page အတွင်းအခြားငွေပြသနာများကိုဖြေရှင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။##
အော်ဒါတင်ပြီး၂ ရက် ၃ ရက် အတွင်းပစ္စည်းရောက်ပြီး 7 ရက်အတွင်းအဆင်မ‌ေပြမှုရှိခဲ့ပါကငွေပြန်အမ်းပေးသည်။
နောက်ဆုံးအော်ဒါ
 • မွန် Ko*[0951***7868]

  နာရီဝက်စောပြီးကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • မန္တလေး Kyaw*[0969***7863]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • မွန် Pai*[0951***8283]

  နာရီဝက်စောပြီးကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • ပဲခူ Thar*[0925***7739]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • တနင်္သာရီ Zwe*[0920***6300]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • မကွေ Htet*[0920***6936]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • ကရင် Khun*[0925***9344]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • ကယား Khun*[0969***7354]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • နေပြည်တေ Thet*[0925***9998]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • ကချင် Pai*[0951***1327]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • ရန်ကုန် Zwe*[0943***3351]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • ချင်း Pyae*[0951***6071]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • မွန် Ye*[0942***7518]

  နာရီဝက်စောပြီးကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • ကချင် Ye*[0942***3379]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • ရခိုင် Ko*[0955***5158]

  နာရီဝက်စောပြီးကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • ချင်း Htet*[0955***4822]

  နာရီဝက်စောပြီးကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • ကချင်Yan*[0950***8447]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • ကယား Aye*[0942***4277]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • ရခိုင် Htet*[0950***8661]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • မွန် Arkarsoe*[0945***1326]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • မကွေ Thar*[0969***2604]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • ရှမ် Thazin*[0942***1426]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • စစ်ကိုင် aungmyo*[0942***7057]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • နေပြည်တေ Khun*[0944***6759]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • မွန် Ko*[0920***2245]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • နေပြည်တေ Pai*[0955***7935]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • ပဲခူ Kyaw*[0955***8705]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • ချင်း Shiv*[0979***2844]

  နာရီဝက်စောပြီးကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • ကရင် Pyae*[0944***8982]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • ရန်ကုန် Ye*[0977***1156]

  နာရီဝက်စောပြီးကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • စစ်ကိုင် Ko*[0950***1096]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • ဧရာဝတီ Aye*[0979***4200]

  နာရီဝက်စောပြီးကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • တနင်္သာရီ Arkarsoe*[0942***8087]

  နာရီဝက်စောပြီးကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • ဧရာဝတီ Zwe*[0942***5674]

  နာရီဝက်စောပြီးကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • တနင်္သာရီ Pyae*[0977***4300]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • တနင်္သာရီ Pyae*[0979***7931]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • ကချင် Thet*[0950***7048]

  နာရီဝက်စောပြီးကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • ကချင် Thi*[0951***9450]

  နာရီဝက်စောပြီးကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • နေပြည်တေ Kyaw*[0979***2610]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • ကချင် Zwe*[0945***7553]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • စစ်ကိုင် Sithu*[0925***4115]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • မန္တလေး Pyae*[0955***3391]

  နာရီဝက်စောပြီးကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • မွန် Aung*[0977***9510]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • စစ်ကိုင် aungmyo*[0945***7068]

  နာရီဝက်စောပြီးကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • မကွေ Phyo*[0955***8139]

  နာရီဝက်စောပြီးကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • ဧရာဝတီ Khun*[0940***8605]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • နေပြည်တေ Thar*[0944***7088]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • ရှမ် Pai*[0945***7326]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • ချင်း Htet*[0955***7324]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

 • စစ်ကိုင် Ko*[0951***4254]

  နာရီဝက်စောပြီးကလေးရေစိုခံကျောင်းအိတ်

ဆက်စပ်အကြံပြုချက်

 • Ks140000

  ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • Ks82000

  ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • Ks130000

  LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ