×

ယခုအော်ဒါတင်ပါ

ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ
Ks 140000 180000Kyat ရောင်းတယ်:5692

ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

အမျိုးသားပို့ဆောင်ခအခမဲ့ ပစ္စည်းရောက်မှငွေချေပါ ခုနစ်ရက်အတွင်းငွေပြန်အမ်းရန်အကြောင်းမရှိပါ

1pc golf swing trainer stretchable swing training device with sound emitting swing rod aids in practice lightweight durable golf swing mas with ergonomic grip details 21pc golf swing trainer stretchable swing training device with sound emitting swing rod aids in practice lightweight durable golf swing mas with ergonomic grip details 2
1pc golf swing trainer stretchable swing training device with sound emitting swing rod aids in practice lightweight durable golf swing mas with ergonomic grip details 31pc golf swing trainer stretchable swing training device with sound emitting swing rod aids in practice lightweight durable golf swing mas with ergonomic grip details 3
1pc golf swing trainer stretchable swing training device with sound emitting swing rod aids in practice lightweight durable golf swing mas with ergonomic grip details 41pc golf swing trainer stretchable swing training device with sound emitting swing rod aids in practice lightweight durable golf swing mas with ergonomic grip details 4
1pc golf swing trainer stretchable swing training device with sound emitting swing rod aids in practice lightweight durable golf swing mas with ergonomic grip details 5

1pc golf swing trainer stretchable swing training device with sound emitting swing rod aids in practice lightweight durable golf swing mas with ergonomic grip 1

1pc Golf Swing Trainer, Stretchable Swing Training Device With Sound-Emitting Swing Rod Aids In Practice, Lightweight, Durable Golf Swing Mas With Ergonomic Grip


ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ
Ks140000
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ online shoppingက အိမ်အရောက်ငွေချေ၀န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။သင့်ငွေ‌ကြိုချေဖို့မလိုအပ်ပါ၊အကယ်၍ပိုမိုသိရှိလိုပါကpageအောက်ကိုအရင်ကြည့်ပါ။
##page အတွင်းအခြားငွေပြသနာများကိုဖြေရှင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။##
အော်ဒါတင်ပြီး၂ ရက် ၃ ရက် အတွင်းပစ္စည်းရောက်ပြီး 7 ရက်အတွင်းအဆင်မ‌ေပြမှုရှိခဲ့ပါကငွေပြန်အမ်းပေးသည်။
နောက်ဆုံးအော်ဒါ
 • မကွေ Ye*[0944***9409]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ပဲခူ Aye*[0979***7331]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ဧရာဝတီ Zwe*[0944***7654]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ကယား Aye*[0940***6886]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • မန္တလေး Thi*[0940***2166]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • မန္တလေး Pyait*[0976***6937]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • မကွေ Sithu*[0969***1405]

  နာရီဝက်စောပြီးဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • မကွေ Aye*[0925***1515]

  နာရီဝက်စောပြီးဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • တနင်္သာရီ Thar*[0920***3766]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • မွန် Aye*[0925***5149]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ဧရာဝတီ Thi*[0944***3795]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ဧရာဝတီ Pyait*[0950***1409]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ချင်း Thazin*[0950***8864]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ဧရာဝတီ aungmyo*[0951***7157]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • စစ်ကိုင် Phyo*[0920***5386]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • စစ်ကိုင် Ko*[0925***3534]

  နာရီဝက်စောပြီးဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • နေပြည်တေ Pai*[0944***9582]

  နာရီဝက်စောပြီးဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ကချင် Thi*[0945***8791]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ကယား aungmyo*[0955***2125]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • စစ်ကိုင် Kyaw*[0920***5700]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ပဲခူ Shiv*[0951***2988]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • နေပြည်တေYan*[0945***5159]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • စစ်ကိုင် Aung*[0945***4793]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ချင်း Thazin*[0943***3370]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • စစ်ကိုင် Shiv*[0969***5044]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ပဲခူ Kyaw*[0950***4517]

  လွန်ခဲ့သော ၃ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ရန်ကုန် Ko*[0950***9641]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • မန္တလေး Pai*[0977***4406]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ကရင် Kyaw*[0943***6786]

  နာရီဝက်စောပြီးဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ကချင် Sithu*[0950***8819]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • မန္တလေး Sithu*[0979***9639]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ချင်း Pai*[0940***9521]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ဧရာဝတီ Aung*[0925***8984]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • မန္တလေး Pyait*[0942***7773]

  နာရီဝက်စောပြီးဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ပဲခူ Phyo*[0976***8690]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ရခိုင် Thet*[0920***8948]

  လွန်ခဲ့သော ၁ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • မကွေ Sithu*[0940***4467]

  နာရီဝက်စောပြီးဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ကချင် Htet*[0945***6348]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • စစ်ကိုင် Arkarsoe*[0925***5399]

  နာရီဝက်စောပြီးဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • မကွေ Thet*[0942***4821]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ရန်ကုန် Thazin*[0955***8559]

  နာရီဝက်စောပြီးဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ကရင် Pyae*[0955***3739]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • တနင်္သာရီ aungmyo*[0920***6132]

  လွန်ခဲ့သော ၄ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • မကွေ Thi*[0940***6700]

  လွန်ခဲ့သော ၂ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ကရင် Sithu*[0976***5204]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ကရင် Ye*[0920***3784]

  နာရီဝက်စောပြီးဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ပဲခူ Arkarsoe*[0942***8569]

  နာရီဝက်စောပြီးဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ဧရာဝတီ Pyae*[0950***9359]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • မန္တလေး Htet*[0945***7473]

  နာရီဝက်စောပြီးဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

 • ကရင် Thi*[0950***6806]

  လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ်ဂေါ့ဖ်လွှဲသင်တန်းဆရာ

ဆက်စပ်အကြံပြုချက်

 • Ks82000

  ကောင်းကင်တမန် သက်တံ unicorn (53cm 0.48kg)

 • Ks130000

  LEDကားရေမွှေး အဆင်တန်ဆာများ

 • Ks73000

  ဆံပင်ညှပ်များ